نظر سنجی

 

در دهمین گردهمایی قاریان قرآن باقرالعلوم نظر سنجی فوق درباره فعالیت های انجمن به عمل آمد که از 40 آرا ماخوذه نتایج ذیل حاصل گردید .

سوال یک :

87 درصد گزینه الف          13 درصد گزینه ب

سوال دو : 

39 درصد گزینه الف          33 درصد گزینه ب         28 درصد گزینه ج 

سوال سه :

47 درصد گزینه الف          38 درصد گزینه ب         15 درصد گزینه ج 

سوال چهارم :

13 درصد گزینه الف          % 67  گزینه ب           20 درصد گزینه ج 

سوال پنجم :

28 درصد گزینه بلی         25 درصد گزینه خیر         47 درصد ممتنع

سوال ششم :

10 درصد گزینه الف          33 درصد گزینه ب         57 درصد گزینه ج

سوال هفتم :

67 درصد گزینه الف          18 درصد گزینه ب         15 درصد گزینه ج 

سوال هشتم :

82 درصد گزینه الف          18 درصد گزینه ب

سوال نهم :

33 درصد گزینه الف          26 درصد گزینه ب         41 درصد گزینه ج

سوال دهم :

45 درصد گزینه الف          15 درصد گزینه ب           40درصد گزینه ج

سوال یازدهم :

42 درصد گزینه الف          33 درصد گزینه ب         35 درصد گزینه ج

سوال دوازدهم : بخش اول 

33 درصد گزینه بلی         67 درصد گزینه خیر 

سوال دوازدهم : بخش دوم

31 درصد گزینه الف         61 درصد گزینه ب          8 درصد گزینه ج

سوال سیزدهم :

67 درصد گزینه الف         26 درصد گزینه ب         7 درصد گزینه ج

سوال چهاردهم :

58 درصد گزینه الف         39 درصد گزینه ب          3 درصد گزینه ج

 


 

/ 0 نظر / 10 بازدید